"YO NO TENGO IPHONE"

"YO NO TENGO IPHONE"
Watch the video

"YO NO TENGO IPHONE"
"YO NO TENGO IPHONE" por CRISTINA FENOLLAR. Monologo entero.
Monologo: "Yo no tengo Iphone", escrito e interpretado por Cristina Fenollar.